ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ 1 ตัน แบบเปิดท้ายเทข้าง จำนวน 1 คัน

ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ 1 ตัน แบบเปิดท้ายเทข้าง จำนวน 1 คัน

การชำระภาษีของเทศบาลตำบลอัมพวา ประจำปี 2562

     เทศบาลตำบลอัมพวามีความประสงค์จะประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลอัมพวา ให้ผู้ประกอบกิจการ เจ้าของร้านค้า และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการชำระภาษีได้ทราบโดยทั่วกัน และชำระภาษีที่เกี่ยวข้องตามวัน เวลา ที่กำหนด