ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายแก่ประชาชน

วันนี้ (7 กุุมภาพันธ์ 2561) สำนักงานอัยการภาค 7 ดำเนินการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน
ของศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายแก่ประชาชนของเทศบาลตำบลอัมพวา