การชำระภาษีของเทศบาลตำบลอัมพวา ประจำปี 2562

     เทศบาลตำบลอัมพวามีความประสงค์จะประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลอัมพวา ให้ผู้ประกอบกิจการ เจ้าของร้านค้า และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการชำระภาษีได้ทราบโดยทั่วกัน และชำระภาษีที่เกี่ยวข้องตามวัน เวลา ที่กำหนด