บุคลากรสำนักปลัด เทศบาลตำบลอัมพวา


นางสาวอุษา พิทักษ์พิเศษ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

งานธุรการ
 
งานการเจ้าหน้าที่

นายอธิศักดิ์  สันทัดพร้อม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 

นางณิชนันทน์  สินสวัสดิ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายอภิชาติ  ศศิธร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
   

alt

ฝ่ายปกครอง


นางสาวอุไรวรรณ ทางเจน
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นางสาธนี ปรียานนท์
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
 

นางอารี ลาภัย
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายศิริวัฒน์  ศิรินาวี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
 

นายธีรวัฒน์ สุขวิจิตร์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายภาวิณ  หมอยา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

 

 


นายเอกราช รอดสนใจ
นักจัดการงานเทศกิจ
ปฏิบัติการ


alt

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ


- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ


งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

 


นายมนูธรรม สาปั่น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 
น.ส.เพ็ญพักตร์ ปานประเสริฐ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายอธิศ บุญอิ้ง
นิติกรปฏิบัติการ

งานวิชาการและเผยแพร่ข้อมูล


น.ส.อัจฉรา บำรุงเขต
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการalt

ฝ่ายสวัสดิการสังคม


ม.ล.ศรีประภาส ศรีธวัช
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม

 น.ส.ณัชชา ทองบาง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

alt


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


เทศบาลตำบลอัมพวา
อาสาคลายทุกข์


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
เทศบาลตำบลอัมพวา


พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้


ลิขสิทธิ์ © 2559 เทศบาลตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3475-1351