บุคลากรสำนักปลัด เทศบาลตำบลอัมพวา


นางสาวอุษา พิทักษ์พิเศษ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 

งานธุรการ
 
งานการเจ้าหน้าที่

นายอธิศักดิ์  สันทัดพร้อม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 

นางณิชนันทน์  สินสวัสดิ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายอภิชาติ  ศศิธร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
   


alt

ฝ่ายปกครอง

alt
นางสาวอุไรวรรณ ทางเจน
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
 

งานทะเบียนและบัตร ฯ


นางสาธนี ปรียานนท์
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
 

นางอารี ลาภัย
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 


นายศิริวัฒน์  ศิรินาวี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
 

นายธีรวัฒน์ สุขวิจิตร์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายภาวิณ  หมอยา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

 

 

 

 

งานรักษาความสงบ


นายเอกราช รอดสนใจ
นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ

alt

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

alt
นางสาวอุไรวรรณ ทางเจน
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
รักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

 
alt
นางสาวเพ็ญพักตร์ ปานประเสริฐ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
 
alt
นายมนูธรรม สาปั่น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 

งานนิติการนายอธิศ บุญอิ้ง
นิติกรปฏิบัติการ

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

alt
นางสาวอัจฉรา บำรุงเขต
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ


alt

ฝ่ายสวัสดิการสังคม


ม.ล.ศรีประภาส ศรีธวัช
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม

 

งานพัฒนาชุมชน


alt
นางสาวณัชชา ทองบาง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

altThai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


เทศบาลตำบลอัมพวา
อาสาคลายทุกข์


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
เทศบาลตำบลอัมพวา


พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้


ลิขสิทธิ์ © 2559 เทศบาลตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3475-1351