บุคลากรสำนักปลัด เทศบาลตำบลอัมพวา

alt
นางอังคปภา ฤทธิ์สกุล
หัวหน้าสำนักเทศบาล
 

งานธุรการ
 
งานการเจ้าหน้าที่

นายอธิศักดิ์  สันทัดพร้อม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 

นางณิชนันทน์  สินสวัสดิ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

alt

ฝ่ายปกครอง

นางสาธนี  ปรียานนท์
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
 

นางอารี  ลาภัย
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายศิริวัฒน์  ศิรินาวี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
 

นายธีรวัฒน์  สุขวิจิตร์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายภาวิณ  หมอยา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
 


เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


alt

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ


นายวิวัฒน์  รุ่งเหมือนฟ้า
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ


งานวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายมนูธรรม  สาปั่น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 
น.ส.เพ็ญพักตร์  ปานประเสริฐ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

 

 


alt

ฝ่ายสวัสดิการสังคม


ม.ล.ศรีประภาส  ศรีธวัช
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม

alt

นายปองคุณ  เดชะคุณาพงษ์

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
 

alt 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


เทศบาลตำบลอัมพวา
อาสาคลายทุกข์


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


QR Code
เทศบาลตำบลอัมพวา

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้
ลิขสิทธิ์ © 2559 เทศบาลตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3475-1351