สภาพทางเศรษฐกิจ ทต.อัมพวา

อาชีพ
     ประชากรส่วนใหญ่ภายในเขตเทศบาล ประกอบอาชีพค้าขาย รองลงมาเป็นรับจ้างทั่วไป รับราชการ ฯลฯ ทำให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและรายได้ประชากรจึงเป็นไปตามลักษณะการประกอบอาชีพ
  เกษตรกรรม-ทำนา -  คน
  เกษตรกรรม-ทำไร่ -  คน
  เกษตรกรรม-ทำสวน 66  คน
  เกษตรกรรม-ประมง -  คน
  เกษตรกรรม-ปศุสัตว์ 1  คน
  รับราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 233  คน
  พนักงานรัฐวิสาหกิจ 9  คน
  พนักงานบริษัท 60  คน
  รับจ้างทั่วไป 1,100  คน
  ค้าขาย 753  คน
  ธุรกิจส่วนตัว 110  คน
  อาชีพอื่นๆ (นอกเหนือจากที่กล่าวมา) 9  คน


การเกษตรกรรม
     ประชากรในเขตเทศบาล ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่สำคัญ คือ การทำสวนผลไม้ทำให้มีผลผลิตที่สำคัญ ได้แก่ มะพร้าว ส้มโอ ลิ้นจี่ มะม่วง เป็นต้น


การพาณิชยกรรมและการบริการ
     ในเขตเทศบาลตำบลอัมพวา มีธนาคารพาณิชย์ จำนวน 6 แห่ง คือ
     ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
     ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)
     ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
     ธนาคารออมสิน
     ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร


การอุตสาหกรรม
     ด้านการอุตสาหกรรมภายในเขตเทศบาล จะเป็นอุตสาหกรรมขนาดปานกลางและขนาดเล็ก เช่น การผลิตน้ำตาลมะพร้าว การทำขนมประเภทท๊อฟฟี่ การผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ซึ่งมีโรงงานอยู่ไม่มาก


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


เทศบาลตำบลอัมพวา
อาสาคลายทุกข์


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
เทศบาลตำบลอัมพวา


พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้


ลิขสิทธิ์ © 2559 เทศบาลตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3475-1351