สภาพทางสังคม ทต.อัมพวา

ที่ตั้ง
     ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลอัมพวาเป็นชุมชนที่จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของกรมการปกครอง(เดิม) กำหนดให้เทศบาลฯ ส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ซึ่งเป็นชุมชนเมืองได้มีการรวมกลุ่มเพื่อร่วมกันคิดร่วมกันทำ ร่วมกันแก้ไขปัญหาของกลุ่มในรูปแบบของชุมชนย่อย ซึ่งอาจแบ่งตามสภาพพื้นที่หรือการรวมกลุ่มตามสังคม โดยจัดให้มีแกนนำชุมชนในรูปแบบของชุมชนย่อย โดยคัดเลือกจากประชาชนในชุมชน ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน เลขาฯ และคณะกรรมการชุมชนฝ่ายต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการชุมชนนอกจากจะมีบทบาทเป็นผู้นำ และแกนกลางในการพัฒนาชุมชนแล้ว ยังมีบทบาทในการที่จะเป็นแกนนำในการร่วมคิดร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน รวมถึงเสนอแผนงาน/โครงการ ในกรณีที่มีการแก้ไขปัญหานั้นต้องการความช่วยเหลือสนับสนุนจากเทศบาล
      การแบ่งชุมชนในเขตเทศบาลตำบลอัมพวา มีการแบ่งออกเป็นชุมชน จำนวน 10 ชุมขน
ชุมชน ครัวเรือน ประชากร
       ชุมชนบางจาก 114 403
       ชุมชนโรงเจ 106 380
       ชุมชนบ้านหัวแหลม 120 495
       ชุมชนวัดอัมพวัน 49 134
       ชุมชนตลาดอัมพวา 112 286
       ชุมชนคลองอัมพวา 125 347
       ชุมชนประชาอุทิศ 115 401
       ชุมชนริมเขื่อน 59 200
       ชุมชนบางกะพ้อม 1 119 429
       ชุมชนบางกะพ้อม 2 95 342


การศึกษา
     ภายในเขตเทศบาล มีการจัดการศึกษาระดับต่างๆ แยกได้ดังนี้
       สังกัดเทศบาลตำบลอัมพวา  จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่
             โรงเรียนเทศบาล 1 วัดนางวัง
             โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเกษามสรณาราม
             โรงเรียนเทศบาล 3 วัดอัมพวันเจติยาราม
       โรงเรียนก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา สังกัดเอกชน  จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่
             โรงเรียนวิริยะวิทยามูลนิธิ
             โรงเรียนล้อมรัก
       โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่
             โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
             โรงเรียนวัดบางกะพ้อม (คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)
       มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  3  แห่ง ได้แก่
             ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบางจาก
             ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดอัมพวัน
             ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนริมเขื่อน
       ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม
             วัดนางวัง
             วัดเกษมสรณาราม
             วัดอัมพวันเจติยาราม
             วัดบางกะพ้อม

การสาธารณสุข
     ภายในเขตเทศบาลไม่มีสถานบริการของรัฐ เช่น โรงพยาบาล สถานีอนามัย แต่มีคลินิกเอกชน 1 แห่ง ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 2 ร้าน ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล ๑ แห่ง มีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ ด้านสาธารณสุข จำนวน 2 คน โดยมีเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้นเพียง 2 คน เฉลี่ยผู้รับบริการ 3-5 ราย/วัน อัตราส่วนเจ้าหน้าที่ต่อประชากร 2 : 2,606 คน
    ที่มา : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอัมพวาThai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


เทศบาลตำบลอัมพวา
อาสาคลายทุกข์


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
เทศบาลตำบลอัมพวา


พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้


ลิขสิทธิ์ © 2559 เทศบาลตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3475-1351