ข้อมูลอื่น ๆ ทต.อัมพวา

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     การอำนวยการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสวัสดิการของประชาชนมีสถานีตำรวจซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาล คือ สถานีตำรวจภูธรอัมพวา รับผิดชอบในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
     การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลอัมพวามีงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย รับผิดชอบในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมตลอดถึงภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยอื่น ๆ โดยมีเครื่องมือเครื่องใช้ และบุคลากรในการปฏิบัติงาน ดังนี้
       รถยนต์บรรทุกน้ำ   1  คัน
       รถยนต์ดับเพลิงกระเช้า   1  คัน
       เรือยนต์ดับเพลิง   1  ลำ
       เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม   2  เครื่อง
       รถยนต์กู้ภัยเล็ก   1  คัน
       เครื่องสูบน้ำ   2  เครื่อง
       รถยนต์ตรวจการณ์   1  คัน
       เรือยนต์ตรวจการณ์   1  ลำ
       จนท.ปฏิบัติงานป้องกันฯ 10  คน


ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
       ทรัพยากรน้ำ
     เนื่องจากเทศบาลตำบลอัมพวา เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำแม่กลองไหลผ่าน และภายในเขตเทศบาล มีลำคลองหลายสาย ประกอบกับประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำให้ทรัพยากรน้ำ มีประโยชน์และมีความสำคัญต่อการดำรงชีพเป็นอย่างมาก
       สภาพสิ่งแวดล้อม
               ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในเขตเทศบาลตำบลอัมพวา สามารถจัดเก็บได้โดยเฉลี่ยวันละ 6 - 8 ตัน/วัน
               รถบรรทุกขยะมูลฝอยที่ใช้จัดเก็บขยะ รวม 2 คัน


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


เทศบาลตำบลอัมพวา
อาสาคลายทุกข์


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
เทศบาลตำบลอัมพวา


พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้


ลิขสิทธิ์ © 2559 เทศบาลตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3475-1351