อำนาจหน้าที่ เทศบาลตำบลอัมพวา


     เทศบาลตำบลอัมพวา ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ จนถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑3) พ.ศ. ๒๕52 มาตรา ๕๐ ภายใต้แห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
       การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
       ให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ
       รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดขยะมูลและสิ่งปฏิกูล
       ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
       ให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิง
       ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
       ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
       บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมของท้องถิ่น
       หน้าที่อื่น ๆ ซึ่งมีคำสั่งกระทรวงมหาดไทยหรือกฎหมายบัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
     ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ จนถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑3)พ.ศ. ๒๕52 มาตรา ๕๑ ภายใต้แห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอัมพวา อาจทำกิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
      ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
      ให้มีโรงฆ่าสัตว์
      ให้มีตลาดท่าเทียบเรือและท่าข้าม
      ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
      บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
      ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนไข้
      ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
      ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
      เทศบาลพาณิชย์
     ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 อำนาจหน้าที่ ตามมาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชน ในท้องถิ่น ของตนเอง ดังนี้
       การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
       การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
       การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
       การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
       การสาธารณูปการ
       การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
       การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
       การส่งเสริมการท่องเที่ยว
       การจัดการศึกษา
       การสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
       การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมท้องถิ่น
       การปรับปรุงชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
       การจัดให้มีและบำรุงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
       การส่งเสริมกีฬา
       การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
       การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
       การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
       การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
       การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
       การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
       การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
       การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
       การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพและ มีสาธารณสถานอื่น ๆ
       การจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
       การผังเมือง
      การขนส่งและวิศวกรรมจราจร
      การดูแลรักษาที่สาธารณะ
      การควบคุมอาคาร
      การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
       การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน
      กิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


เทศบาลตำบลอัมพวา
อาสาคลายทุกข์


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
เทศบาลตำบลอัมพวา


พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้


ลิขสิทธิ์ © 2559 เทศบาลตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3475-1351