ระเบียบ /กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทต.อัมพวา

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานประชาสัมพันธ์ 48
2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น งานประชาสัมพันธ์ 38
3 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ งานประชาสัมพันธ์ 40
4 พระราชบัญญัติเทศบาล งานประชาสัมพันธ์ 37
5 พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 81
6 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 71
7 พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 83
8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 77
9 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก่ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3179
10 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 71

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


เทศบาลตำบลอัมพวา
อาสาคลายทุกข์


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
เทศบาลตำบลอัมพวา


พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้


ลิขสิทธิ์ © 2559 เทศบาลตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3475-1351