ระเบียบ /กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทต.อัมพวา

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 4
2 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 7
3 พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 7
4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 7
5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก่ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 5
6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 5
7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 7
8 คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 4
9 หลักเกณฑ์และการเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 4
10 ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 42

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


เทศบาลตำบลอัมพวา
อาสาคลายทุกข์


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


QR Code
เทศบาลตำบลอัมพวา

พยากรณ์อากาศสมุทรสงครามวันนี้
ลิขสิทธิ์ © 2559 เทศบาลตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3475-1351